16, మే 2012, బుధవారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 14

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు

14

MY desires are many and my cry is
pitiful, but ever didst thou save me by
hard refusals ; and this strong mercy
has been wrought into my life through
and through.

Day by day thou art making me
worthy of the simple, great gifts that
thou gavest to me unasked this sky
and the light, this body and the life
and the mind saving me from perils
of overmucli desire.

There are times when I languidly
linger and times when I awaken and
hurry in search of my goal ; but cruelly
thou hidest thyself from before me.

Day by day thou art making me
worthy of thy full acceptance by refus-
ing me ever and anon, saving me from
perils of weak, uncertain desire.


చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము...

నాదు కోర్కులకా లెక్కలేదు, వాని
కొరకయిన యేడ్పులా కనికరము గొల్పు
కాని యవ్వాని కఠినముగ నిరసించి
కాచుచుంటివి నన్ కలకాల మీవు
కణకణములో మదీయజీవనము నందు
నిండియున్నది యిట్టి నీ నిష్ఠురదయ ||

ఈ మహాగగనస్థల, మీ ప్రకాశ,
మీ శరీర, మీ ప్రాణము, లీ మనంబు
నేను యాచింపకుండనె యిచ్చి తీవు
దినదినము నీ మహాదానమును గొనంగ
నాకు యోగ్యత గూర్చుచున్నాఁడ వీవు
మెండు కోర్కుల యిరుకున నుండి నన్ను
వెలికిఁ దీయుచు రక్ష గావింతు వీవు ||

అలసటం గొని సోమరి నగుచు నేను
కొన్ని వేళల మరపునఁ గూరి యుందు
కొన్ని వేళల మెలకువ గొని బిరబిర
పోదు గమ్యగవేషణమున మునింగి,
కాని నిష్ఠురవర్తన మూని యెదుటి
నుండి యంతర్హితుఁడ వగుచుందు వీవు ||

దినదినము నిండు కలయిక కనువు పరప
నెంచి యెడనెడ నను నిరసించె దీవ
యీ యనిశ్చతముల్ బలహీనము లగు
నధికవాంఛల సంకట మందు నుండి
నన్ను వెలికెత్తి కాచుచున్నాఁడ వీవ
*యీ కఠోరదయామర్మ మేమొ నాకుఁ
దెల్ల మయ్యెఁ బ్రభూ! తేట తెల్ల మయ్యె ||     

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి