31, మే 2012, గురువారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 29

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు

29
HE whom 1 enclose with my name is
weeping in this dungeon. I am ever
busy building this wall all around ; and
as this wall goes up into the sky day
by day I lose sight of my true being in
its dark shadow.

I take pride in this great wall, and I
plaster it with dust and sand lest a least
hole should be left in this name ; and
for all the care I take I lose sight of
my true being.

చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము....


నేను నాపేర నెవని బంధించియుంటి,
నాతఁ డీ పేరిసంకెలలందుఁ జిక్కి
యడలుచున్నాఁడు బందీగృహమ్మునందు ||

రేబవల్ నామకుడ్యనిర్మితినె తవిలి,
యే మరచుచుంటి మిగిలిన యెల్ల పనుల,
యెత్తుగా మింట గోడ లెట్లెట్లు లేచె
నట్టటుల్ వీని నీడల దట్టమైన
తమసు నా యెదలోని సత్యమునె కప్పె ||

*మట్టిపై మట్టి పెట్టుచు పెట్టుచేను
పేరు పేరిఁటి గోడలు పెంచుచుంటి ||

గోడలం దింత క్రంతయు గూడ దంచు,
వెలుఁగు పడుదారి సుంతయు వల దటంచు,
మట్టి యిసుకల పూతలు పెట్టి పెట్టి
గట్టి పరచుచు మిక్కిలి గర్వి నైతి,
కాని దీనికి నే నెంతపునుకొంటి
నంత గోల్పడుచుంటి సత్యాత్మదృష్టి ||

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి