17, మే 2012, గురువారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 15

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు

15


I AM here to sing thee songs. In this
hall of thine I have a corner seat-
In thy world I have no work to do ;
my useless life can only break out in
tunes without a purpose.

When the hour strikes for thy silent
worship at the dark temple of midnight,
command me, my master, to stand
before thee to sing.

When in the morning air the golden
harp is tuned, honour me, commanding
my presence. 


చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము...

వచ్చి తిట కేను నీ పాట పాడుకొరకె,
నీ *జగన్మయమౌ సభానిలయమందు
నిద్ది యొకమూల నాకున్న కొద్దిచోటు ||

నాథ! యేను భవద్భువనమ్ములోనఁ
బనికిరా నెట్టికార్యముపట్ల నైన
కాని నాజీవితంబె యాకస్మికముగ
నీ స్వరమ్ముల మెరయుచు నెగడు నయ్య ||

మధ్యరాత్రఁపుఁ జీఁకటి మందిరమున
మౌనపూజనమున కనువైన వేళ
నీ యెదుట నిల్చి గానము సేయుకొరకు
నొడయఁడా! నాకు నానతి యిడఁ గదయ్య ||

నింగి వెల్గుల వెల్లువ పొంగులోన
వేగు తెమ్మెర బంగరు వీణమీద
తరఁగ లెత్తు స్వరమ్ములు మొరయు నపుడు
దాపు జేరెదఁ గాక నే దవ్వుగాక
యింత గౌరవ మీవు నా కీఁ గదయ్య ||     

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి