8, మే 2012, మంగళవారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 6

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు


6

PLUCK this little flower and take it,
delay not! I fear lest it droop and
drop into the dust.

It may not find a place in thy garland, 

but honour it with a touch of pain 
from thy hand and pluck it. 
I fear lest the day end before I am aware, 
and the time of offering go by.

Though its colour be not deep and
its smell be faint, use this flower in
thy service and pluck it while there
is time. 


చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము...

కొద్ది పువ్వు సుమా! దీనిఁ గోసికొనుము,
జాగు చేయకు మోయి! నా స్వామి! యింక ||

రాలి పడి యిది చప్పున ధూళిలోనఁ
గలిసిపోదు గదా! యని జళుకు నాకు ||

నీదు మాలికలోన దీని కొకచోటు
చిక్కునో? లేదొ? కాని నీ చేయి వేసి
తాకిడిన దీని మన్నింప ధన్యమౌను,
కోయుమా! కోయు మిక జాగు చేయకోయి ||

పగటి సమయ మి దెక్కడ ముగియు నొక్కొ?
చిమ్మచీఁకటి యెక్కడఁ గ్రమ్ము నొక్కొ?
నా తెలివి లేమిలోనె యీనాడు నీదు
పూజనఁపు వేళయుం దాటి పోవు నొక్కొ? ||

వాడిపోయిన యీ రంగు చూడఁ బోకు,
మింకిపోయిన యీతావి వంక గనకు
మయ్య! యిందున్న యేదొ కాసంత వన్నె
సమయ మౌదాక నీసేవ సలుప నిమ్ము,
కోయుమా! కోయు, మిఁక జాగుచేయ కోయి! || 

2 కామెంట్‌లు:

  1. అయ్యా శ్రీ శంకరయ్య గారూ! అభినందనలు. గీతాంజలి అనువాదము చాల చక్కగ నున్నది. మాకు సాహిత్యపు విందు చేయుచున్నారు. స్వస్తి.

    రిప్లయితొలగించండి