30, మే 2012, బుధవారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 28

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు

28

OBSTINATE are the trammels, but my
heart aches when I try to break them.

Freedom is all I want, but to hope
for it I feel ashamed.

I am certain that priceless wealth is
in thee, and that thou art my best
friend, but I have not the heart to
sweep away the tinsel that fills my
room.

The shroud that covers me is a
shroud of dust and death ; I hate it,
yet hug it in love.

My debts are large, my failures great,
my shame secret and heavy ; yet when
I come to ask for my good, I quake in
fear lest my prayer be granted.


చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము....

పట్టు వదలని సంకెళ్ళఁ గట్టు వడితిఁ,
గాని యవి త్రెంచఁబోయిన గలుగు వగపు ||

ఎల్లగతుల విముక్తియె యీప్సితమ్ము,
కాని యది వేడుకొనుటకె కలుగు లజ్జ ||

నిక్కముగ నీకడ నమూల్యనిధులు కలవు,
నీవె నా యుత్తమోత్తమస్నేహితుండ,
విది యెఱుంగుదుఁ గాని మా యింటిలోని
శిథిల మౌ పాడు బోడి బొచ్చెలనుగూడ
నుల్ల మిది పారవేయుట కొప్పుకొనదు ||

నన్ను గప్పిన యావరణములు మృణ్మ
యంబులే కాదు మృత్యుమయములు గూడ,
అవి కడున్ రోత పుట్టించు; నట్టు లయ్యు
వలపుగొని కౌగిలింతును వాని నేను ||

అప్పు లున్నవి లెక్క లేనన్ని నాకు
బ్రదుకు నిండను దండుగుల్ భంగపాట్లు,
బరువయిన సిగ్గు కలదు గుప్తముగ లోన,
అట్టులైనను పరమ కల్యాణభిక్ష
కోరుకొనుటకు నీ దరి జేరినపుడు
వెరపున వణంకిపోదు “నా వేడికోలు
నీవె మఱి సమ్మతింపవొ యేమొ!” యంచు ||
 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి