24, మే 2012, గురువారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 22

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు

22

IN the deep shadows of the rainy July,
with secret steps, thou walkest, silent
as night, eluding all watchers.

To-day the morning has closed its
eyes, heedless of the insistent calls of
the loud east wind, and a thick veil has
been drawn over the ever-wakeful blue
sky.

The woodlands have hushed their
songs, and doors are all shut at every
house. Thou art the solitary wayfarer
in this deserted street. Oh my only
friend, my best beloved, the gates are
open in my house do not pass by like
a dream. 


చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదం.....


శ్రావణ గభీర జలధరచ్ఛాయలోన
గుప్తమై యుండు నడుగుల గుర్తుతోడ
నెల్ల కావలివారిఁ దప్పించుకొంచు
సంచరించెదు నిసి వలె సద్దు లేక ||

కనులు మూతలుపడి నుషస్సునకు నేడు
వట్టిగనె తూర్పుగాడుపు పట్టుపట్టి
పెద్ద గింగురు మ్రోతలఁ బిలుచుచుండె,
నిత్య జాగరితమ్మగు నీలి నింగి
కప్పుకొనె చిక్కని మొగుళ్ళ దుప్పటమును ||

మూగవడిపోయె గహన భూభాగములును,
ద్వారముల్ మూయఁబడె నెల్లవారి యిండ్ల,
ఈ విజనవీధి వెంబడి నేగుచున్న
యొంటి పథికుఁడ వెవ్వఁడ వోయి నీవు? ||

ఓయి! ప్రియతమ! ఓయి! నా యొంటి సఖుఁడ!
కలవు తెరచియె మాయింటితలుపు లివిగొ!
యెదుటినుండియె కలవలెఁ గదలి పోకు ||

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి