29, మే 2012, మంగళవారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 27

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత


శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు


27

LIGHT, oh where is the light ? Kindle
it with the burning fire of desire !

There is the lamp but never a flicker
of a flame, is such thy fate, my heart !
Ah, death were better by far for thee !

Misery knocks at thy door, and her
message is that thy lord is wakeful, and
he calls thee to the love-tryst through
the darkness of night

The sky is overcast with clouds and
the rain is ceaseless. I know not what
this is that stirs in me, I know not its
meaning.

A moment's flash of lightning drags
down a deeper gloom on my sight, and
my heart gropes for the path to where
the music of the night calls me.

Light, oh where is the light I Kindle
it with the burning fire of desire 1 It
thunders and the wind rushes screaming
through the void. The night is black
as a black stone. Let not the hours
pass by in the dark. Kindle the lamp
of love with thy life. 

చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము...

ఎటఁ గలదు వె ల్గరే? వెలుఁ గెచటఁ గలదు
దానిఁ గామాగ్నికీలిక తగులఁ బెట్టె ||

కలదు దీపము, కాని తత్కలిక లేదు,
హృదయమా! యిట్టిదే నీ యదృష్ట మేమొ!
చాల మే లింతకంటెను చావుకూడ,
తత్ప్రదీప్తిని విరహాగ్ని తగులఁ బెట్టె ||

తెలిపె వేదనాదూతిక తలుపు తట్టి
“ఓసి ప్రాణంబ! మేల్కొని యున్నవాఁడు
నీ కొరకు స్వామి, యీ తమోనిబిడరాత్రిఁ
బిలిచెఁ బ్రేమాభిసారము సలుప నతఁడు,
స్వయముగా వెతపడుచును బ్రభువు తాను
కాచుచున్నాఁడు సుమ్ము నీ గౌరవమ్ము,
నీకొరకె చూచు నిద్దుర లేక” యంచు ||

గగనమున్ మబ్బుతెప్పలు కప్పి వేసె
తెరపి సెడి వాన భోరునఁ గురియఁ దొడఁగె
యేలనో కాని యీ తమోవేళ నాదు
హృదయ మిది తమకమునఁ గ్రక్కదలుచుండె ||

*జల్లునం బడఁ దొడగె వర్షాజలమ్ము,
మెరపు తళతళ క్షణమున మెరసి పోయె,
కటికచీకఁటి తెప్పున కనులు గప్పె,
యీ నిశాకాల గంభీరగానధార
యెంత దౌనుండి పిల్చెనొ యేమొ కాని
యుల్ల మాకృష్టమై చనుచుండె నటకె
*యిరులు కన్నుల నిండెఁ గ్రొమ్మెరపు వెల్గు ||

యెటఁ గలదు వె ల్గరే! వెలుఁ గెచటఁ గలదు?
దాని విరహానలజ్వాల తగులఁ బెట్టె
ఉరిమెను మొగుళ్ళు వ్యర్థఁపు టరపుతోడ,
కీచు మని మింట గాడ్పులు వీచె వడిగ,
దట్టమౌ రేయి నల్లరాచట్టు వోలెఁ
గారునలుపులు పులుముచుఁ గానవచ్చె,
గడియ లివి చీఁకటిం బడి కడపఁ బోకు,
మీ నిశావేళఁ దావక ప్రాణధార
నించి ప్రేమదీపమ్ము వెల్గించుకొమ్ము ||

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి