7, మే 2012, సోమవారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 5

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు 

5

I ASK for a moment's indulgence to sit
by thy side. The works that I have
in hand I will finish afterwards.

Away from the sight of thy face my
heart knows no rest nor respite, and
my work becomes an endless toil in a
shoreless sea of toil.

To-day the summer has come at my
window with its sighs and murmurs;
and the bees are plying their minstrelsy
at the court of the flowering grove.

Now it is time to sit quiet, face to
face with thee, and to sing dedication
of life in this silent and overflowing
leisure. 


చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము...

ఇంత మాత్రఁపుఁ జనవు మన్నించి యొక్క
క్షణము గూర్చుండ నిమ్ము నీ సముఖ మందు,
ఆ యనంతరమందె నేఁ జేయవలయు
నెల్ల పనుల సమాప్తి గావింతు సుమ్ము ||

నీ ముఖాలోకనము వినా హృదయమునకుఁ
గలుగ దూరట, తెఱపియు గానఁ బడదు,
కర్మమయ తటహీన సాగరములోన
నంతు లేనిది నా పడునట్టి పాటు ||

ఏమొ గుసగుస లాడుచు నేగుదెంచె
నా గవాక్షము నొద్ద కీనాడు తనదు
చలువ యూర్పులతోడ వసంత మహహ!
కుసుమితోద్యానమంజులకుంజసీమఁ
దుమ్మెదల్ రొద సేసె జుంజు మ్మటంచు ||

స్వామి! యిద్దియె వేళ నీ సమ్ముఖమ్ము
జేరి నీతోడఁ దిరముగఁ గూరుచుండఁ,
బ్రొద్దిదియె మౌనవిశ్రాంతి పొంగులోన
జీవితార్పణగానము సేయుటకును ||

2 కామెంట్‌లు: