26, మే 2012, శనివారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 24

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు

24

IF the day is done, if birds sing no
more, if the wind has flagged tired,
then draw the veil of darkness thick
upon me, even as thou hast wrapt the
earth with the coverlet of sleep and
tenderly closed the petals of the droop-
ing lotus at dusk.

From the traveller, whose sack of
provisions is empty before the voyage
is ended, whose garment is torn and
dust-laden, whose strength is exhausted,
remove shame and poverty, and renew
his life like a flower under the cover of
thy kindly night.


చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము....

పగలు దిగజారినప్పుడు, పక్షితతుల
కలరుతుమ్ములు విశ్రాంతి గాంచి నప్పు,
డలసి సొలసిన గాడుపు లంత నంత
విసరుచున్ విసరుచును సొమ్మసిలి నపుడు,
నీవు పుడమికి మెలమెల్ల నిదురముసుఁగు
గప్పు గతి దళమైన చీఁకటుల పేరి
దుప్పట మ్మది నాపయిఁ గప్పు మోయి!
అలముకొను మలుసందెలో తలలు వంచు
తమ్మిరేకుల సుతిమెత్తఁ దనముతోడ
ముడుచున ట్లీవు నాకనుల్ మూయు మోయి! ||

విడిచి చేరక మున్నె నావెంట నున్న
దారిబత్తెము మొత్తము తీరిపోయె,
తొడవు లుడుపులు భరమయి దుమ్ము గ్రమ్మి
చిరిగిపోయెను, శక్తియు తరిగిపోయె,
స్వామి! యీ సిగ్గు గొల్పెడి లేమి వాసి
కనికరఁపు రేయి మాటునఁ దనరుపువ్వు
లట్లు బ్రదుకిది నవనవలాడ నిమ్ము ||
 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి