28, మే 2012, సోమవారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 26

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు

26

HE came and sat by my side but I
woke not. What a cursed sleep it was,
O miserable me !

He came when the night was still;
he had his harp in his hands, and
my dreams became resonant with its
melodies.

Alas, why are my nights all thus
lost? Ah, why do I ever miss his
sight whose breath touches my sleep ?


చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము....

నాకడకు వచ్చి కూరుచున్నాఁ డతండు,
కాని యపుడైన నేను మేల్కాంచ నైతి ||

అద్దిరా! హతభాగ్యమా! మొద్దు నిద్ర
యింతగా దాపరించిన దేల నాకు? ||

అది ప్రశాంత నిశీథిని, అతఁడు వచ్చె,
అతని చేతుల వీణయు నమరి యుండె
దాని మధురస్వరప్రతిస్వాన మగుచు
సాగిపోయెను మామక స్వప్నధార ||

*లేచి చూచితి నున్మత్తలీల దక్షి
ణంపు గంధవహ మ్మది నింపుచుండెఁ
జిమ్మచీఁకటిలోఁ దన కమ్మతావి ||

*ఇట్టులే నాదు రే లెల్ల యేలఁ గడచె?
నతని యూర్పులు సోకగా నయ్యెఁ గాని
నా కతని దర్శనం బేల కాకపోయె?
అక్కటా! వాని గళహార మక్కుతోడఁ
దాకు కౌఁగిలి నాకేల లేకపోయె? ||

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి