10, మే 2012, గురువారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 8

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు

8

THE child who is decked with prince's
robes and who has jewelled chains
round his neck loses all pleasure in his play ;
his dress hampers him at every step.

In fear that it may be frayed,
or stained with dust he keeps himself from
the world, and is afraid even to move.

Mother, it is no gain, thy bondage of finery,
if it keep one shut off from the
healthful dust of the earth, if it rob
one of the right of entrance to the
great fair of common human life. 


చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము...

అమ్మరో! రాచఠీవిగ నర్భకులకు
దొడిగెదవు విల్వ వల్వలు, మెడలలోన
రతనఁపు న్ముత్తియంపు హారమ్ము లిడెదు ||

పసినిసుఁగు లాడుకొను నాటపాటలందుఁ
బొదలు ముదమెల్ల నారడి పోవు దీన,
ఆడుకొను వేళ బాలుర కడుగడుగున
భారమౌచుండు నయ్యలంకార మెల్ల ||

చిరుగునో! త్రెస్సిపోవునో! విరిగి పడునొ!
దుమ్ము గ్రమ్మునో! యనెడి యాందోళనమున
దూరముగ నుంద్రు వా రెల్లవారలకును
భయము జెందుచు రిట్టటు పరుగు లెత్త ||

కోరి యీ రాజసఁపు టలంకార బంధ
మలవరించిన ఫలమేమి కలదు తల్లి?
యీవు ద్వారము దెరచెదవేని నేను
వెలికిఁ బరతెంచి హాయిగ వీధిలోని
దుమ్ములో నెండలోన వర్షమ్ములోన
దుముకు చురుకుచు స్వేచ్చగఁ దురఁగలింతు ||

విశ్వజనములు క్రీడ గావించు నట్టి,
వేల యాటలు దినమెల్ల విరియు నట్టి,
పెక్కు వేల స్వరమ్ములు పిక్కటిల్లి
విశ్వగానము నల్‌దెసల్ వినుచు నట్టి,
యతి మనోజ్ఞ సామాన్య జీవితములోన
వస్త్రభూషణ సంఛన్న బాలకులకు
హక్కులే, దవసరమును చిక్కబోదు ||

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి