13, ఆగస్టు 2014, బుధవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 52

రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ
రామాయణము-
ఉ.    ఆవలఁ దమ్ముతో (నరవరాగ్రణి జిష్ణుఁడు నవ్యహారి) క్ష్మా
    జావిభుఁ డుగ్మలిం (గొనుచు జానుగఁ జేరెను గూర్మి నాత్మ) గో
    దావరిఁ; గట్టి సద్(గృహముఁ దత్సుకృతుల్ గడు ప్రీతిమించఁ)గం
    బావనకీర్తితో (మని రపారముదంబు నమర్త్యు లొందఁ)గన్. (౬౭)

భారతము-
గీ.     నరవరాగ్రణి జిష్ణుఁడు నవ్యహారి
    గొనుచు జానుగఁ జేరెను గూర్మి నాత్మ
    గృహముఁ; దత్సుకృతుల్ గడు ప్రీతి మించ
    మని రపారముదంబు నమర్త్యు లొంద. (౬౭)

టీక- నరవరాగ్రణి = (రా) రాముఁడు, (భా) అర్జునుఁడు; జిష్ణుఁడు = (రా) జయశీలుఁడు, (భా) దేవేంద్రుఁడు; కూర్మి నాత్మన్ = (రా) మనస్సునందు సంతోషముతో, (భా) ఆత్మగృహము = తన నెలవును (స్వర్గమును); హరి = మనోజ్ఞుఁడు; ఉగ్మలి = స్త్రీ (సీత).

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి