26, ఆగస్టు 2014, మంగళవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము – 65


రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ

రామాయణము-
చం.    తమ(బల మొప్ప సైనికులు దక్షులు దానుఁ గడంగఁ బోయి, కొం
చు మమతఁ గో)ల లాకపినిఁ జూచిరి; మర్కటచేష్ట రాలబా
రు మి(వులఁ బట్ట నవ్వి రటు గ్రొవ్వి లలిన్; విడిపించి రంత భీ
మముఖులు వే)ల్పుగొంగలు నమందగతిం దమ తేజి పగ్గముల్. (౮౦)

భారతము-
కం.    బలమొప్పు సైనికులు ద
క్షులు దానుఁ గడంకఁ బోయి, కొంచు మమత గో
వులఁ బట్ట నవ్విరటుఁ గ్రొ
వ్వి లలిన్, విడిపించి రంత భీమముఖులు వే. (౮౦)

టీక- (రా) కోలలు = బాణములను; నవ్విరటు = అటుల నగిరి; (భా) అవ్విరటు = ఆ విరాటరాజును భీమముఖులు = (రా) భయంకరములగు ముఖములు గలవారు, (భా) భీముఁడు మొదలగువారు; వేల్పుగొంగలు = రాక్షసులు; తేజి = గుఱ్ఱపు; రాలబారు = రాళ్లసమూహము; ఉరుశిల = గొప్పరాతిని.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి