31, ఆగస్టు 2014, ఆదివారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము – 70


రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ

రామాయణము-
ఆ.     (మీఱి పలికె వెండి మిగులశూరుఁడగు సు
యోధనవిభుఁ జూచి యుదుటుతో)డఁ
(బోరు వినవొ నష్టము మఱి యారయఁగనుఁ
బొందు లాభ మంచుఁ బుడమిలో)న. (౮౫)

భారతము-
కం.    మీఱి పలికె వెండి మిగుల
శూరుఁడగు సుయోధనవిభుఁ జూచి యుదుటుతోఁ
బోరు వినవొ నష్టము మఱి
యారయఁగనుఁ బొందు లాభ మంచుఁ బుడమిలో. (౮౫)

టీక- సుయోధనవిభు = (రా) మంచియోధులకు ప్రభున్ (రావణుని), (భా) దుర్యోధనుని.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి