1, ఆగస్టు 2014, శుక్రవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 41

రామాయణము-
చ.      ఘనత భటుండు మేల్ (నియతి గ్రమ్మగ వారిజనేత్రు కృష్ణు) రా
ముని పృథుభవ్యసు(స్థలికిఁ బోయి కడంక వెసన్ సుభద్ర) స
జ్జననుతు రాఘవుం (గొనుచు సద్రుచి వచ్చెను; గూర్మి నాత్మ)లం
గను చరుదెంచె నా (పురికి క్ష్మాతలనాథుల మూఁక చూడఁ)గన్. (౫౬)

భారతము-
గీ.       నియతి గ్రమ్మగ వారిజనేత్రు కృష్ణు
స్థలికిఁ బోయి కడంక వెసన్ సుభద్రఁ
గొనుచు సద్రుచి వచ్చెను గూర్మి నాత్మ
పురికి, క్ష్మాతలనాథుల మూఁక చూడ. (౫౬)

టీక- (రా) కృష్ణు = నల్లనివాని; సుభద్ర = మంగళకరమైన; (భా) ఆత్మపురి = ఇంద్రప్రస్థపురము; కడంక = యత్నముతో; పృథు = గొప్ప.

రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి