20, ఆగస్టు 2014, బుధవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 59

రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ

రామాయణము-
సీ.    కవిసి పోరియు జటాయువు (భంగపడె; నేగె
             వడిని నా పరమఖలుఁడు) దనుజుఁ డ
       వనిజ నుంచె నశోకవనములోపల (క్షోణి
            తలనాథజులు రాజకులతిలకు ల)
      బలఁ గాన కడరున వచ్చి రాస(రణి నె
           మకుచునుఁ దమహితమణి వలఁతి జ)
      టాయువుఁ గని రయ్యెడ ఖగరాజ(ము హిత
           మునుఁ బొంది మనముల ముదము గనిరి)
గీ.   దహనకార్యంబు సేసి రతండు సమయఁ
     జదిపి దైత్యుఁ గబంధుని శబరిఁ బ్రోవ
     ఋష్యమూకాద్రి కేగి సుగ్రీవు చెలిమి
     సల్పు డంచు హితంబు నా శబరి నుడివె. (౭౪)

భారతము-
గీ.  భంగపడె నేగె వడిని నా పరమఖలుఁడు;
     క్షోణితలనాథజులు రాజకులతిలకు ల
     రణి నెమకుచునుఁ దమహితమణి వలఁతి జ
     ము హితమునుఁ బొంది మనముల ముదము గనిరి. (౭౪)

టీక- (భా) అరణి = మథించి నిప్పుఁ బుట్టించెడు కొయ్య; నెమకుచు = వెదకుచు; వలతి = నేర్పరి.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి