25, ఆగస్టు 2014, సోమవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 64


రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ

రామాయణము-
సీ.      శోధించి మైనాకు,  సురస సింహిక మించి,
లంకనుఁ బరిమార్చి లంకజొచ్చి
కన్నీరు మున్నీరుగా నేడ్చు క్ష్మాజనుఁ
గని, దశముఖుని జం కెనలను విని,
రాముక్షేమము దెల్పి, రమణి కొసఁగి యుంగ
రము రత్నమంది, వనము పెకల్చి,
వనపాలకులఁ దోలి, వక్త్రనాసాదులఁ
జదువ రావణుఁ డల్గి జంబుమాలి
గీ.      గురు(భుజబలము గల్గెడి యురుఖలు, జడు
పెఱుఁగని వలఁతిం, దులువను, హితు, సుశ)స్త్ర
మ(ర్మజితరిపుఁ, బనుపఁగ మహితగజహ
యరథభటులతోడఁ గదలె నతఁడు వే)గ. (౭౯)

భారతము-
కం.     భుజబలము గల్గెడి యురుఖ
లు, జడు పెఱుఁగని వలఁతిం, దులువను, హితు, సుశ
ర్మజితరిపుఁ, బనుపఁగ మహిత
గజహయరథభటులతోడఁ గదలె నతఁడు వే. (౭౯)

టీక- (రా) సుశస్త్ర = మంచి శస్త్రములయొక్క; మర్మ = మర్మమువలన; జిత = గెలువబడిన; రిపున్= శత్రువులుగలవానిని; మున్నీరు = సముద్రము; మహిత = ఎక్కువగు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి