18, ఆగస్టు 2014, సోమవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 57

రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ

రామాయణము-
సీ. దశకంధరుఁడు నాపె దశను గాంచి, (చెలఁగు
        రహి వచ్చి యాదరించె; హరిఘోష)
     ణముఖసుశకునాల్ వినక లేడియై (యాత్ర
        నాచరించెను గరమఘుఁడునగు సు)
     రారీశ్వరాజ్ఞచే మారీచుఁడను (యోధ
        నుండు భూపతిసూను లుండు కడకు;)
     సీత కై పట్టవచ్చిన రాముచే (భంగ
        పడి తనవెంపఱి వాఁడు సనియె)
గీ. దివికి హాలక్ష్మణా యంచు భువిసుత విన;
    నన్న కేమి భయంబు లేదన నుడుగక
    దూఱి పనుపంగ సౌమిత్రి తోయజాక్షు
    రామచంద్రుని దిక్కేగె, రావణుండు. (౭౨)

భారతము-
గీ. చెలఁగు రహివచ్చి యాదరించె హరి; ఘోష
    యాత్ర నాచరించెను గరమఘుఁడునగు సు
    యోధనుండు భూపతిసూను లుండు కడకు,
    భంగపడి తన వెంపఱి వాఁడు సనియె. (౭౨)

టీక- హరి = (భా) కృష్ణుఁడు; హరిఘోషణ = (రా) గుఱ్ఱముల సకిలింతలు; ముఖ = మొదలగు; అఱి = తగ్గి.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి