23, ఆగస్టు 2014, శనివారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 62

రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ
రామాయణము-
సీ. వారి మారుతి దెచ్చె బాస సల్పిరి రామ
            తరణిజు లొకరి కొకరునుఁ దోడు
    నీడలై మన; ధరణీజ గొంపోబడు
            చున్ ధర వైచిన సొమ్ము రాఘ
    వుఁడు గాంచె; సూర్యసుతుఁడు సెప్పెఁ దన్నుఁ బు
            రమునుండి తోలి యగ్రజుఁడు నైంద్రి
    (ఘన సింహబలుఁడు పైకొనుటను స్వరమణిఁ
            బావని, విని డాక బలిమితో)డ
గీ. రఘువరుఁడు దుందుభికళేబరంబు గోఁట
    మీటె సతతాళ్ళడచెఁ; జెట్టు చాటునుండి
    (గొనబుగను వాలి వీరుఁడు బనివడి నయ
    విరహితుఁ డగు వానినిఁ జదిపెన్) శరమున. (౭౭)

భారతము-
కం. ఘనసింహబలుఁడు పైకొను
      టను స్వరమణిఁ, బావని వినిడాక బలిమితో
      గొనబుగను వాలి వీరుఁడు
      బనివడి నయవిరహితుఁడగు వానినిఁ జదిపెన్. (౭౭)

టీక- ఐంద్రి = (రా) వాలి; సింహబలుఁడు = (రా) సింహమువంటి బలముగలవాఁడు, (భా) కీచకుఁడు; పావని = (రా) పావనమైనదానిని, (భా) భీముఁడు; వాలి = (భా) విజృంభించి; సతతాళ్ళను = ఏడు తాటిచెట్లను; పైకొనుటను = (రా) కవియుట, (భా) యత్నించుట; తరణిజుఁడు = సూర్యుని కుమారుఁడగు సుగ్రీవుఁడు; మనన్ = ఉండునట్లు; డాక = శౌర్యము.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి