22, ఆగస్టు 2014, శుక్రవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 61

రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ

రామాయణము-
సీ. (క్షోణినాథసుతులు సోమముఖులు విరా)
        జిల్లుపంపఁ గనిరి; క్షితిజమగఁడు
    క్ష్మాజకొఱకు రాల్చెఁ గన్నీటిచుక్క దా
        (టు; నెఱిఁ దద్వనజవదననుఁ గృష్ణ)
    వేణి వెదకుచు, హా(విమలపల్లవపద
        భ్రమరాక్షి యజ్ఞాత) పాళి నుంటె?
    హాసతి నాకిప్పు డయ్యెను దినమొక్క
        (వత్సరమ్ము; కొలిచి రుత్సహించి)
గీ. తొల్లి దాసీజనము ని న్నతులితముగ ని
    పుడు వనట నొందితె యని రాముఁ డనుచుండె;
    బలమునకుఁ బట్టుకొమ్మల వారి వాలి
    పంపెఁ దనుఁ జంప నని భయపడె రవిజుఁడు. (౭౬)

భారతము-
ఆ. క్షోణినాథసుతులు సోమముఖులు విరా
    టు, నెఱిఁ దద్వనజవదననుఁ గృష్ణ
    విమలపల్లవపద భ్రమరాక్షి, యజ్ఞాత
    వత్సరమ్ము కొలిచి రుత్సహించి. (౭౬)

టీక- (రా) పంపన్ = పంపాసరోవరమును; కృష్ణవేణిన్ = నల్లనిజడగలదానిని; అజ్ఞాతపాళిన్ = తెలియబడని చోటునందు; (భా) తద్వనజవదనను = అతని భార్యను (సుధేష్ణను); కృష్ణ = ద్రౌపది; దాటు = గుంపు; వనట = దుఃఖము.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి