27, ఆగస్టు 2014, బుధవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము – 66


రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ

రామాయణము-
చం.      ఉఱికెఁ గపీంద్రుఁడున్ (హననయుక్తుఁడునై కొనె నా లసద్బ)లుం
డురుశిల వారిఁ దో(లుడు, సుయోధనదుష్టుఁడు లోఁచు చుత్త)రం
బుఱువుగ బంట్లబా(రుఁ గడు నొప్పుచుఁ గూడి పరుం గలంచి) యి
చ్చె; రిపునిఁ జంపి తా (మురిసె శ్రీని మరుద్వరపుత్రుఁ డంత)టన్. (౮౧)

భారతము-
గీ.         హననయుక్తుఁడునై కొనె నాల సద్బ
లుఁడు సుయోధనదుష్టుఁడు; లోచు నుత్త
రుఁ గడు నొప్పుచుఁ గూడి పరుం గలంచి
మురిసె శ్రీని మరుద్వరపుత్రుఁ డంత. (౮౧)

టీక- (రా) ఆ, లసద్బలుఁడు = మంచి బలముగలవాఁడు; (భా) ఆలన్ = ఆవులను, సద్బలుఁడు; సుయోధనదుష్టుఁడు = (రా) మంచియోధుఁడగు దుష్టుఁడు, (భా) దుర్యోధనుఁడను దుష్టుఁడు; ఉత్తరున్ = (భా) ఉత్తరుని; (రా) మరుత్ = దేవతల, వర = రాజు (ఇంద్రుని) పుత్రుఁడు (అర్జునుఁడు).

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి