7, డిసెంబర్ 2011, బుధవారం

నా పాటలు - (సాయి పాట)

                                      శంకర సాయిబాబాలు

శంకర సాయీబాబా లిద్దరు
భస్మధారులే - నిర్వికారులే
భిక్షాపాత్ర ధరించియు కరుణా
భిక్షవేసెదరు భక్తజనులకు                   || శంకర ||


వేయినామములవాడు శంకరుడు
ఏకనామధరు డయ్యెను సాయి
శంకరు డేమొ దిగంబరనాముడు
సాయినాథు డవధూతనాముడు          || శంకర ||


దురహంకారవినాశి శంకరుడు
సంశయవినాశి సాయినాథుడు
పురాణపురుషుడు శంకరు డైతే
పుణ్యపురుషుడు మన సాయి             || శంకర ||


ఫాలలోచనుడు శంకరు డైతే
పాపమోచనుడు సాయినాథుడు
శంకరు డేమో రుద్రరూపుడు
సాయినాథుడు శాంతరూపుడు            || శంకర ||


దక్షగర్వభంజకుడు శంకరుడు
దాసగర్వభంజకు డీ సాయి
శిరమున గంగ ధరించెను శివుడు
పదములు గంగాయమునలు సాయికి || శంకర ||


వృషభవాహనుడు శంకరు డైతే
అశ్వవాహనుడు మన సాయి
శివునిది శైలనివాసం అయితే
సాయినాథునిది శివాసనం                 || శంకర ||

2 కామెంట్‌లు: