5, జూన్ 2012, మంగళవారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 34

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు


34

LET only that little be left of me
whereby I may name thee my all.

Let only that little be left of my will
whereby I may feel thee on every side,
and come to thee in everything, and
offer to thee my love every moment.

Let only that little be left of me
whereby I may never hide thee.

Let only that little of my fetters be
left whereby I am bound with thy will,
and thy purpose is carried out in my
life and that is the fetter of thy love. 


చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము....

నిన్నె నాస్వామిఁ జేసి నే నిలువవలయు,
కేవల మ్మింతయే యహంభావబుద్ధి
యోప్రభూ! నాకు శేషించి యుండ నిమ్ము ||

ఎల్లదిక్కుల నిన్నె దర్శింపవలయు,
నెల్లపథముల నిన్ సమీపింపవలయు,
దినము రాతిరి యనక ప్రతిక్షణమ్ము
ప్రేమమంతయు నీకె యర్పింపవలయు,
నీవె నాస్వామివంచు లో నెంచుకొంచు
మెలఁగవలయు, మనమ్మునఁ గలుగు వాంఛ
యింతమాత్రము మిగులఁగ నిమ్ము నాకు ||


ప్రభువ! నీ ఖేలనమ్ము నా ప్రాణములనుఁ,
బ్రకట మౌచుండవలయు, నీ ప్రణయబాహు
బంధమం దేను బంధింపఁబడఁగ వలయు,
నింతబంధమ మిగులఁగ నిమ్ము నాకు || 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి