11, జూన్ 2012, సోమవారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 40

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు

40

THE rain has held back for days and
days, my God, in my arid heart. The
horizon is fiercely naked not the thin-
nest cover of a soft cloud, not the
vaguest hint of a distant cool shower.

Send thy angry storm, dark with
death, if it is thy wish, and with lashes
of lightning startle the sky from end to
end.

But call back, my lord, call back
this pervading silent heat, still and keen
and cruel, burning the heart with dire
despair.

Let the cloud of grace bend low from
above like the tearful look of the mother
on the day of the father's wrath. 


చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము.....

దినము లెన్నెన్ని గడచెను దేవ! నాదు
శుష్కహృదయాన నొకవానచుక్క పడదు ||

కడు బెగడుగొల్పు నగ్నదిక్చక్రమందుఁ
బలుచపలుచని కప్పుగ నిలిచి యెచటఁ
గానఁబడ దొక చిన్ని మేఘంపుతునుక,
యింక గొన్నాళ్ళకైన నొకింత కురిసి
చల్ల బడఁగల యెట్టి సూచనయు లేదు ||

ఇదియె నీ యిచ్చయేని పంపించు మిపుడె
స్వామి! భవదీయకుపితఝంఝామరుత్తు
ప్రళయతిమిరముతోడను, *భయద పాత
వజ్రనాదముతోడను, వణకిపోవు
హృదయనభమునఁ గొనకొన కదియఁ బాగు
మెరపుకొరడాల దెబ్బల చురుకుతోను ||

కాని నీ పంపినట్టి తుపానుతోన
సర్వతోవ్యాప్త, నీరవ, స్తబ్ధ, తీవ్ర,
నిష్కరుణ, ఘోర, నైరాశ్యనిబిడ, హృదయ
దాహక, గ్రీష్మదుస్సహతాప మెల్ల
తరలిపోనిమ్ము నా ప్రభూ! తరలనిమ్ము ||

కొడుకు జనకుని తీవ్రమౌ కోపమునకు
గురి యయిననాడు జలభరభరిత మగుచు
వంగు జనయిత్రిలోచనద్వయము వోలె
నీవు వంపుము కారుణ్యనీరదంబు ||

2 కామెంట్‌లు: