29, జూన్ 2012, శుక్రవారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 58

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు


58

LET all the strains of joy mingle in my
last song the joy that makes the earth
flow over in the riotous excess of the
grass, the joy that sets the twin brothers,
life and death, dancing over the wide
world, the joy that sweeps in with the
tempest, shaking and waking all life
with laughter, the joy that sits still with
its tears on the open red lotus of pain,
and the joy that throws everything it
has upon the dust, and knows not a
word.

చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము....

అమ్మహానందభరము నిండారి మొరయు
*స్వరములన్ సాగు రాగసంచయ మదెల్ల
సమ్మిళిత మగుగాత నా చరమగీతి ||

పుడమి యెద్దాని కతమునఁ బొంగు లెత్తె
తరులతాతృణతతుల సందడిగ లేచు,
నిరత మెద్దాన జీవనమరణయుగళ
మొక్క తల్లి గర్భమ్మున నుద్భవిల్లు
తోడబుట్టువులై కూడిమాడి సల్పు
నటనము విశాలసంసారనాట్యశాల,
నమ్మహానందభరము నిండారి మొరయు
స్వరములన్ సాగు రాగసంచయ మదెల్ల
సమ్మిళిత మగుగాత నా చరమగీతి ||

ఎద్ది ఝంఝామరుద్రూప మెత్తి వీచి
యట్టహాసాన బ్రాణముల్ తట్టి లేపు
నెద్ది విచ్చెడి దుఃఖఁపు టెఱ్ఱదమ్మి
పైని గూర్చుండుఁ గన్నీళ్ళతోన వచ్చి,
ధూళిలో నెద్ది సర్వము ద్రోసి వేసి
జారిపోనీయ దొక్క నిట్టూరు పేని,
అమ్మహానందభరము నిండారి మొరయు
స్వరములన్ సాగు రాగసంచయ మదెల్ల
సమ్మిళిత మగుగాత నా చరమగీతి ||

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి