28, జూన్ 2012, గురువారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 57

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు

57

LIGHT, my light, the world-filling light,
the eye-kissing light, heart-sweetening
light !

Ah, the light dances, my darling, at
the centre of my life ; the light strikes,
my darling, the chords of my love ; the
sky opens, the wind runs wild, laughter
passes over the earth.

The butterflies spread their sails on
the sea of light. Lilies and jasmines
surge up on the crest of the waves of
light

The light is shattered into gold on
every cloud, my darling, and it scatters
gems in profusion.

Mirth spreads from leaf to leaf, my
darling, and gladness without measure.
The heaven's river has drowned its
banks and the flood of joy is abroad.


చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము....

వెలుఁగ! నా వెలుఁగా! జగం బలము వెలుఁగ!
కనుల కింపగు హృదయమోహనఁపు వెలుఁగ! ||

ఆడెనోయి వెలుంగు, నా ప్రాణకేంద్ర
మందు ముద్దార నాట్యము లాడెనోయి!
మ్రోగెనోయి వెలుంగు, నా రాగహృదయ
ముగ్ధవీణను ఝనఝన మ్రోగెనోయి!
నభము కన్విప్పె, వనపవనమ్ము విసరె,
హాసభాసురమయ్యె సమస్తపృథ్వి ||

రెక్క తెరచాపలం బ్రసారించి కాంతి
జలధిమీద సీతాకోకచిలుక లీదె,
మల్లియలు విరజాజులు మొల్లమగుచు
వెలుఁగు తరఁగల కొప్పున విప్పువారె ||

వెలుఁగు లివి ముద్దుముద్దుగ విప్పుకొనఁగ
మొగులు మొగులును బంగరు ముక్కలయ్యె,
కొల్లలుగ ముత్తెముల్ వెదఁజల్లఁబడియె,
నలమె సంతోషరేఖ లాకాకు మీద,
పరిమితియె లేని యుల్లాసభరము విరిసె,
తనదరుల్ ముంచె స్వర్గసుధాస్రవంతి,
నలువలంకుల నానందజలధి పొంగె ||

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి