15, జూన్ 2012, శుక్రవారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 44

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు

44

THIS is my delight, thus to wait and
watch at the wayside where shadow
chases light and the rain comes in the
wake of the summer.

Messengers, with tidings from un-
known skies, greet me and speed along
the road. My heart is glad within, and
the breath of the passing breeze is
sweet.

From dawn till dusk I sit here before
my door, and I know that of a sudden
the happy moment will arrive when I
shall see.

In the meanwhile I smile and I sing
all alone. In the meanwhile the air is
filling with the perfume of promise.


చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము.....


వెలుఁగు వెన్నంటి నీడయు, వేసవి కను
విచ్చునంతనె వానయు వచ్చు నట్టి
బాటప్రక్కన, రెప్పలు వ్రాలనీక
యెదురుచూచుటె యానంద మిచ్చు నాకు ||

ఏనెఱుంగని లోకాలలోననుండి
వార్తలం గొని, దూతలు వచ్చి, కుశల
మరసి బిరబిర పోయిరి తెరువు పట్టి,
క్రమ్మె లోలోన నాకెదో సమ్మదమ్ము,
శ్వాసమందానిలము సువాసనలు జిమ్మె ||

ఎపుడొ చప్పున నతని దర్శింపఁ గల్గు
శుభముహూర్తము చేరవచ్చు నని యెంచి
ప్రొద్దు పొడిచినయది మొదల్ క్రుంకుదాక
నుంటి తలుపులముందె కూర్చుండి యిచట ||

నాకు నే నంతదాకను నవ్వుకొనుచు
పాట లేవేని యొంటిగఁ బాడుకొందు,
ఆసగొల్పు సువాసన లంతదాక
సొంపుగా గాలి యియ్యది నింపుచుండు ||

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి