10, జూన్ 2012, ఆదివారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 39

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు

39

WHEN the heart is hard and parched
up, come upon me with a shower of
mercy.

When grace is lost from life, come
with a burst of song.

When tumultuous work raises its din
on all sides shutting me out from beyond,
come to me, my lord of silence, with
thy peace and rest.

When my beggarly heart sits crouched,
shut up in a corner, break open the door,
my king, and come with the ceremony
of a king.

When desire blinds the mind with
delusion and dust, O thou holy one,
thou wakeful, come with thy light and
thy thunder.


చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము.....

కఠినమై హృదయ మ్మిది కమలినపుడు
కరుణవర్షము నాపయిఁ గురియ రమ్ము ||

బ్రదుకులోఁ దీయదనము గోల్పడినయపుడు
రమ్ము గీతసుధాప్రవాహమ్ము పొంగ ||

అరపు లరచుచు వెలినుండి యన్ని దెసల
దొమ్మిగాఁ బనులెల్ల నన్ గ్రమ్మినపుడు
సొంతమౌ శాంతితోడ విశ్రాంతితోడ
ద్వారమున్ విప్పి నా స్వామి! చేరరమ్ము ||

వాసనల్ రేగి, దుమ్మెత్తిపోసి, గ్రుడ్డి
జేసి తెల్విఁ గలంచి, వంచించు నప్పు
డోయి సుపవిత్ర! జాగ్రత్ప్రభూ! ప్రచండ
తేజమున గర్జలిడుచు నాదెసకు రమ్ము ||

1 కామెంట్‌: