26, జూన్ 2012, మంగళవారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 55

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు

55

LANGUOR is upon your heart 
and the slumber is still on your eyes.

Has not the word come to you that the flower is reigning in splendour among thorns ?
Wake, oh awaken ! Let not the time pass in vain !
At the end of the stony path, 
in the country of virgin solitude 
my friend is sitting all alone.
Deceive him not. Wake, oh awaken !

What if the sky pants and trembles 
with the heat of the midday sun -
What if the burning sand spreads its mantle of thirst-
Is there no joy in the deep of your heart ?
At every footfall of yours, 
will not the harp of the road break out 
in sweet music of pain ? 

చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము....

కాల మింతయు రిత్తగాఁ గడవనీక
మేలుకొనుమోయి! మనుజుఁడా! మేలుకొనుము ||

అలఁపుఁదెర యింక మనసుపై నిలిచె నీకు,
నీ యుషోదయవేళ యింకను దీయలేదు
నీదు కన్‌రెప్పలం గప్పు నిదుర ముసుఁగు,
నీ వెఱుంగవొ పూవులు నిండు ఠీవి
ముండ్లపై రాజ్య మేలెడి ముచ్చటలను?
కాల మింతయు రిత్తగాఁ గడవనీక
మేలుకొను మోయి! మనుజుఁడా! మేలుకొనుము ||

పట్టపగలింటి యెండదెబ్బకు నభంబు
కంప మెత్తుచు బిట్టు వగర్చు టేల?
కప్పుకొన నేల దిక్కులు దప్పిగొంచు
నెల్లవైపుల మండెడి యిసుకకొంగు?
కాని, యచటఁ బ్రమోదము కలదొ? లేడొ?
తొంగిచూడు మెడందలోతులకు డిగ్గి,
వేయు నీ యడుగడుగున విరియదొక్కొ
పథవిపంచిక వేదనా మథురగీతి? ||

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి