6, జూన్ 2012, బుధవారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 35

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు


35

WHERE the mind is without fear and
the head is held high ;
Where knowledge is free ;
Where the world has not been broken
up into fragments by narrow domestic
walls ;
Where words come out from the
depth of truth ;
Where tireless striving stretches its
arms towards perfection ;
Where the clear stream of reason has
not lost its way into the dreary desert
sand of dead habit ;
Where the mind is led forward by
thee into ever-widening thought and
action
Into that heaven of freedom, my
Father, let my country awake. 


చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము.....

బెదురు లేకుండు నెచ్చట హృదయమునకు,
నెచటఁ దలయెత్తుకొని చరియింప నౌను,
కట్లు సడలి విముక్తమౌ జ్ఞాన మెచట,
నిరుకిరుకు గోడ లెదుగుచు ధరణి నెచట
చింపి ముక్కలు ముక్కలు సేయకుండు;
లోన నెలకొన్న సత్యఁపు లోతు నుండి
వెలుపలికి వచ్చు నెచట పలుకు పలుకు,
సతత సంచలకర్మఘర్షణము చేతు
లెత్తి పూర్ణత వైపున కెచట సాగు;
ఘోరమౌ చచ్చు పడిన యాచారముల యె
డారి యిసుకను విమల విచార ధార
యింకి పోవక తాఁ బ్రవహిల్లు నెచట,
జనుల మనసు విశాలభావనలయందు
తత్క్రియాగతులందు నేత వయి నీవ
ముందుముందుకుఁ గొని చనుచుందు వెచట,
సరగ నట్టి స్వతంత్రతాస్వర్గసీమ
సలిపి నా దేశమున్ మేలుకొలుపు తండ్రి! ||

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి