30, జూన్ 2012, శనివారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 59

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు

59

YES, I know, this is nothing but thy
love, O beloved of my heart this golden
light that dances upon the leaves, these
idle clouds sailing across the sky, this
passing breeze leaving its coolness upon
my forehead.

The morning light has flooded my
eyes this is thy message to my heart.
Thy face is bent from above, thy eyes
look down on my eyes, and my heart
has touched thy feet. 


చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము....

నిజముగా నే నెరుంగుదు హృదయచోర!
యిద్ది నీ ప్రేమకాని మరేమి కాదు ||

కదలు నాకాకుపైని చొక్కఁపుఁబసిండి
తళుకు లియ్యవి నాట్యము సలుపుటేని,
మధురమాంద్యము గ్రమ్మిన మబ్బు లివ్వి
*మింటిపై నావలై తూగుచుంటయేని,
అమృతకణముల మలయమందానిల మిది
చల్లచల్లఁగ నాపయిఁ జల్లుటేని,
నీదు ప్రేమయె ప్రియతమా! నిశ్చయముగ ||

చూడ్కు లుప్పొంగె నీ యుషశ్శోభలోన,
నిదియె నీప్రేమవార్త నా హృదయమునకు,
నీ ముఖం బది వంగె నా మోమువైపు,
కలిసికొనె మన యిరువురి కన్నుదోయి,
నాదు గుండెలు సోకె నీ పాదయుగళి,
ప్రియతమా! యిది యెల్ల నీ ప్రేమ మోయి! ||

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి