24, జూన్ 2012, ఆదివారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 53

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు

53

BEAUTIFUL is thy wristlet, decked with stars and 
cunningly wrought in myriad - coloured jewels.
But more beautiful to me thy sword with its curve of 
lightning like the outspread wings of the divine bird of 
Vishnu, perfectly poised in the angry red light of the sunset.

It quivers like the one last response of life in ecstasy of 
pain at the final stroke of death ; it shines like the pure
flame of being burning up earthly sense with one fierce flash.

Beautiful is thy wristlet, decked with starry gems ; but thy 
sword, O lord of thunder, is wrought with uttermost 
beauty, terrible to behold or to think of. 


చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము ......


వివిధవర్ణమణీచమత్కృతులు గొల్పు
పెక్కు చుక్కల చొక్కఁపుఁ జెక్కడంపు
నీదు కరకంకణము రమణీయ మోయి!
కాని యద్దానికంటె నా కన్నుఁగవకు
విష్ణురథమైన గరుడుని విప్పఁబడిన
రెక్క లట్లు తటిద్వక్రరేఖతోడి
సాంధ్యకుపితారుణప్రభాసదృశ మైన
నీదు ఖడ్గమె కడు రమణీయ మోయి ||

కత్తి యది మిత్తి యంతిమాఘాతజాత
వేదనాపరవశఁపు జీవితమునుండి,
వెడలు కొనమూల్గువోలెఁ గంపించుచుండు
భగ్గురను నొకమంటతో, భయదలీల
లౌకికజ్ఞాన మెల్ల భస్మీకరించి
భాసిలుచునుండు నిర్మలజ్వాలవోలె ||

పెక్కు చుక్కల రతనాల చెక్కడంపు
నీదు కరకంకణము రమణీయ మౌను,
కాని యో స్వామి! యో వజ్రపాణి! నీదు
కాంచ, భావించ బెగడగు ఖడ్గ మదియె
పూర్ణతమ రమణీయతాభూషితంబు || 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి