27, జూన్ 2012, బుధవారం

రవీంద్రుని గీతాంజలి - 56

రవీంద్రుని గీతాంజలి

తెనుఁగు సేత

శ్రీమాన్ చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యులు

56

THUS it is that thy joy in me is so
full. Thus it is that thou hast come
down to me. O thou lord of all
heavens, where would be thy love if I
were not ?

Thou hast taken me as thy partner
of all this wealth. In my heart is the
endless play of thy delight. In my life
thy will is ever taking shape.

And for this, thou who art the King
of kings hast decked thyself in beauty
to captivate my heart. And for this
thy love loses itself in the love of thy
lover, and there art thou seen in the
perfect union of two. 


చిలుకమఱ్ఱి రామానుజాచార్యుల అనువాదము.....

తావకానందమునకు నాధార మేన,
త్రిభువనేశ్వర! క్రిందికి డిగ్గి యీవ
నన్నుఁ గలియనే యేతెంచినాఁడ వోయి!
యెట నిలుచునోయి నీ ప్రేమ యేను లేక? ||

వెంట నిడుకొను యీ మహావిభవమునకు
నన్ను భాగస్థుఁగాఁ జేసినాఁడ వీవ,
అంతు తెలియని రసమయమైన నీదు
ఖేలన మ్మది నామదిఁ దేలుచుండు,
పెక్కు రూపము లెత్తి జీవితమునిండ
నీతలంపులె *తరఁగలు నెరపుచుండు ||

అధిప! రాజాధిరాజవ యయ్యు, నిట్టి
పొందుకోసమ యందము జించుచుండు
నిద్దపుం గయిసేతల దిద్దుకొనుచు
వలపు గొలిపెదు నాయెద మెలఁగుచీవు,
ఇట్టి పొందునకై కదా! కట్టు వడును
స్వామి నీప్రేమ భక్తుల ప్రేమమునకు,
నాకు నీకైన సమ్మేళనమ్ములోనఁ
గ్రాలు నీ మూర్తి పూర్ణప్రకాశ మగుచు ||

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి