9, సెప్టెంబర్ 2014, మంగళవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము – 78


రావిపాటి లక్ష్మినారాయణ

రామాయణము-
సీ.      (అన సుయోధనఖలుఁ డలుకఁ దాడితభోగి
వలెను బుస్సని, వెస బంట్ల నంపి)
నిలు వంటయింటికుందెలు వయి తని, తోక
కగ్ని నంటింపించి, యనిపెఁ ద్రిప్ప;
స్వసఖజు వహ్ని గాల్పకయుండె, లంకఁ బా
వని గాల్చె, మంటార్పుకొనె, దనుజులు
(పట్టఁబోవఁగ హరి వారి వారించి,
ర్జనముచేఁ దనరి, విరాడ్గతిఁ జనె)
గీ.      నంగదాదుల వద్దకు నబ్ధిదాటి,
వారిఁ గలిసి యరిగిఁ రామభద్రు కడకు
గంటి సీత మన్మాత లంక నని పలికి
పూస గ్రుచ్చినగతి సర్వము న్నుడివెను. (౯౩)

భారతము-
ఆ.      అన సుయోధనఖలుఁ డలుకఁ దాడితభోగి
వలెను బుస్సని, వెస బంట్ల నంపి
పట్టఁబోవఁగ హరి వారి వారించి,
ర్జనముచేఁ దనరి విరాడ్గతిఁ, జనె. (౯౩)

టీక- సుయోధనఖలుఁడు = (రా) రావణుఁడు, (భా) దుర్యోధనుఁడు; హరి = (రా) హనుమంతుఁడు, (భా) కృష్ణుఁడు; విరాడ్గతి = (రా) పక్షివలెను, (భా) విరాడ్రూపముచే, తాడిత = కొట్టబడిన; భోగి = పాము.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి