30, సెప్టెంబర్ 2014, మంగళవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 97


రావిపాటి లక్ష్మినారాయణ

రామాయణము-
చం.      ఖలు మకరాక్షునిన్ (మడిపె గద్దఱియై కడుమాను వీఁక) వీ
రు లలర రాముఁడున్ (గురువరుండును శూరుఁడు ఘోరుఁ డౌచు) దా
య లెనయ భీతి వా(వి రటు నాదట గూల్చెను వీక శత్రు)లం
జెలగుచుఁ గీశులున్, (ద్రుపదసింహము సూర్యుసుతుండు చూడ)గన్. (౧౧౨)

భారతము-
గీ.         మడిపె గద్దఱియై కడుమాను వీఁక
గురువరుండును శూరుఁడు ఘోరుఁ డౌచు
విరటు నాదట గూల్చెను వీక శత్రు
ద్రుపదసింహము సూర్యుసుతుండు చూడ. (౧౧౨)

టీక- గురువరుండును = (రా) గొప్పశ్రేష్ఠుఁడు, (భా) ద్రోణుఁడు; (రా) వావిరి = అటున్; (భా) విరటు = విరాటరాజును; ద్రుపదసింహము - (రా) వానరశ్రేష్ఠుఁడు, (భా) ద్రుపదునిన్, సూర్యసుతుఁడు = (రా) సుగ్రీవుఁడు, (భా) కర్ణుఁడు; మాను = ఒప్పు; దాయలు = శత్రువులు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి