17, సెప్టెంబర్ 2014, బుధవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము – 84


రావిపాటి లక్ష్మినారాయణ

రామాయణము-
గీ.      (ధర బయలు నిండు టంకృతులరొద నడఁగు
హుంకృతుల్, చలంబు నెనయు యోధరథహ
యగజచయముఁ గప్పురజంబు, నతినిశితవిశి
ఖములతతి, చెలఁగెన్) భయంకరముగఁ గన. (౯౯)

భారతము-
కం.    ధర బయలు నిండు టంకృతు
లరొద నడఁగు హుంకృతుల్, చలంబు నెనయు యో
ధరథహయగజచయముఁ గ
ప్పురజంబు, నతినిశితవిశిఖములతతి చెలఁగెన్. (౯౯)

టీక- భయంకరముగన్ = భయానకరసముగాన్; బయలు = ఆకాసము; చలము = పట్టుదల; ఎనయు = కూడు; చయము = గుంపు; రజము = దుమ్ము; విశిఖములతతి = బాణసమూహము.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి