20, సెప్టెంబర్ 2014, శనివారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము – 87


రావిపాటి లక్ష్మినారాయణ

రామాయణము-
గీ.         (అని విజయరక్షకై హరుల నడపి పురు
షోత్తముఁడు చెలంగెఁ బెనఁగి రొప్పి నరవ
రుఁడు రణకృతిపావని దస్రరుహులు మిగులు
ద్రుపదముఖ్యులునున్) లక్ష్మణపృథుబలుఁడు. (౧౦౨)

భారతము-
కం.       అని విజయరక్షకై హరు
ల నడపి పురుషోత్తముఁడు చెలంగెఁ బెనఁగి రొ
ప్పి నరవరుఁడు రణకృతిపా
వని దస్రరుహులు మిగులు ద్రుపదముఖ్యులునున్. (౧౦౨)

టీక- అనిన్ = యుద్ధమందు; విజయరక్షకై = (రా) జయమును సాధించు నిమిత్తమై, (భా) అర్జునుని రక్షణకొఱకు; హరుల = (రా) కపులను, (భా) గుఱ్ఱములను; పురుషోత్తముఁడు =  (రా) రాముఁడు, (భా) కృష్ణుఁడు; రణకృతి = (రెంటికి) రణమందు నేర్పరియగు; పావని = (రా) హనుమంతుఁడు, (భా) భీముఁడు; దస్రరుహులు = అశ్వినుల కుమారులు (రా) మైందద్వివిదులు, (భా) నకులసహదేవులు; మిగులు = (రా) శేషించిన, (భా) హెచ్చయిన; ద్రుపదముఖ్యులు- (రా) ద్రు = వృక్షమును, పద = స్థానముగాఁ గలిగినవారిలో (కపులలో) ముఖ్యులు = శ్రేష్ఠులు, (భా) ద్రుపదుడు మొదలగువారు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి