29, సెప్టెంబర్ 2014, సోమవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 96


రావిపాటి లక్ష్మినారాయణ

రామాయణము-
సీ.        మించి రాముని నా య(మిత్రు ధృతిని మూసి
మీఱెను హరిచక్ర) మారు రహిఁ గ
పుల నొంచె బ్రహ్మాస్త్ర(మునఁ బరువడి మోద
మెనయ సంధ)వథి కేభభటులు;
ఘననాదుఁ డేగె, బావని దెచ్చె ద్రోణాద్రి;
మొన మంచె; దానిస్థలి నగ ముంచె;
దనుజులు రేఁగులఁ దంగేళ్లుగాఁ ద్రొక్కఁ
గపులు గాలిచె లంక; గంపనుఁడు మె
గీ.         ఱయఁ జదిపె వాలిభ(వుఁడు విజయుఁడు వానిఁ;
గెడపె వైరి ఘటోత్క)చిత్తుఁడగు కుంభు
బేరజంబును నీ(చున్ రవిజుఁ; డడంచె
జోక శక్తి) నికుంభుఁడన్ సోకు హనుమ. (౧౧౧)

భారతము-
ఆ.        మిత్రు ధృతిని మూసి మీఱెను హరిచక్ర
మునఁ బరువడి మోద మెనయ సైంధ
వుఁడు; విజయుఁడు వానిఁ గెడపె; వైరి ఘటోత్క
చున్ రవిజుఁ డడంచె జోక శక్తి. (౧౧౧)

టీక- (రా) అమిత్రు = విరోధియొక్క, (భా) మిత్రున్ = సూర్యుని; హరిచక్రము = కపులగుంపు, (భా) హరి = కృష్ణుఁడు, చక్రమున = సుదర్శనచక్రమున; వాలిభవుఁడు = (రా) అంగదుఁడు; విజయుఁడు= (రా) జయశీలుఁడు, (రా) వైరి = శత్రువుల, ఘట = గుంపునందు, ఉత్క = ఉత్సాహముగల, చిత్తుఁడు = మనస్సుగలవాఁడు; (భా) వైరిన్, ఘటోత్కచున్; శక్తిన్ = (రా) బలముచేత, (భా) శక్తియను నాయుధముచేత, ఆరురహి = ఒప్పుచున్న ప్రీతితో, బేరజము = కుత్సితుఁడు, జోక = ఉత్సాహము, సోకు = రాక్షసుని, సైంధవ = (రా) గుఱ్ఱము.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి