25, సెప్టెంబర్ 2014, గురువారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 92


రావిపాటి లక్ష్మినారాయణ

రామాయణము-
సీ.        హరులఁ జెవుల పట్టి యాడించె రవిజుచే
ముక్కు గోల్పడె; వచ్చి పోరెఁ బోలి
నిండుచెర్వుఁ గలంచు (దండిగజము, గూడి
కొండగతి భగద)క్షుండు మేటి
ఘోరశరీరుండు కుంభకర్ణుండు మ
(త్తుఁడు నరవరుచేతఁ బడె; బలుఁ డభి)
మానియు వీరుండు (మన్యుఁడు రిపులోక
మహితపద్మవ్యూహ)మదకరియయి
గీ.         తనరు దేవాంతకుని నరాంతకుని హనుమ
యును ఋషభుఁడు మహాపార్శ్వుని నడచి రతి
కాయుఁడు గురుయుద్ధ(ముననఁ గాల మొనరి
చెను బెనఁగుచు) లక్ష్మణుచేత; దనుజవిభుఁడు. (౧౦౭)

భారతము-
ఆ.        దండిగజముఁ గూడి కొండగతి భగద
త్తుఁడు నరవరుచేతఁ బడె, బలుఁ డభి
మన్యుఁడు రిపులోక మహిత పద్మవ్యూహ
ముననుఁ గాల మొనరిచెను బెనఁగుచు. (౧౦౭)

టీక- హరుల = (రా) కపులను; (రా) భగ = శక్తియందు; దక్షుండు = ప్రవీణుఁడు; నరవరుచేత = (రా) రామునిచేత, (భా) అర్జునునిచేత; మన్యుఁడు = (రా) కోపి; (రా) పద్మవ్యూహ = తామరగుంపునకు (రామాయణమున క్రింది పద్యమునకు కన్వయము)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి