23, సెప్టెంబర్ 2014, మంగళవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 90


రావిపాటి లక్ష్మినారాయణ

రామాయణము-
చం.      నవ(రమ దోప వైరిజననాశముఁ జేయుచు శత్రు భీష్ము స
ద్బ్రవరు శిఖం)డిరౌతు సరి రాముని లక్షణుఁ గీశులన్ ఘనం
బు వ(డి మఱుంగుగా మహిని మోదముతోఁ బడ నేసి యేగెఁ దా
ను విజయుఁడున్) జితేంద్రుఁడును నొంచె ఖగేంద్రుఁడు పాపతూపులన్. (౧౦౫)

భారతము-
కం.       రమ దోప వైరిజననా
శముఁ జేయుచు శత్రు భీష్ము సద్బ్రవరు శిఖం
డి మఱుంగుగా మహిని మో
దముతోఁ బడ నేసి యేగెఁ దాను విజయుఁడున్. (౧౦౫)

టీక- (రా) శత్రుభీష్మ = శత్రువులకు భయంకరుని, (భా) శత్రున్ = విరోధియగు; భీష్ముని; (రా) శిఖండి = నెమలి, రౌతు = వాహనముగాఁ గలవానికి (కుమారస్వామికి); సరి = (రా) జయశీలుఁడు; జితేంద్రుఁడు = గెలువబడిన యింద్రుఁడు గలవాఁడు (ఇంద్రజిత్తు); పాపతూపులన్ = నాగబాణములను.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి