26, సెప్టెంబర్ 2014, శుక్రవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 93

రావిపాటి లక్ష్మినారాయణ

రామాయణము-
గీ.         (తనయుమరణంబునకు లలిగనుఁ బొగిలెఁ ద
నుఁ గడుఁ దేర్పగా స్వజనులునున్), ధృతిజిత
(ఘనబలితజిష్ణుఁ డెవ్వఁడు వనటనుఁ గలి
గించె వానిపై నెద నలిగెన్) మఱియును. (౧౦౮)

భారతము-
కం.       తనయుమరణంబునకు లలి
గనుఁ బొగిలెఁ దను గడుఁ దేర్పగా స్వజనులునున్
ఘనబలితజిష్ణుఁ డెవ్వఁడు
వనటనుఁ గలిగించె వానిపై నెద నలిగెన్. (౧౦౮)

టీక- జితఘనబలితజిష్ణుఁడు = (రా) గెలువబడిన గొప్పబలముగల దేవేంద్రుఁడు గలవాఁడు (ఇంద్రజిత్తు), (భా) జిష్ణుఁడు = అర్జునుఁడు; లలి = ఎక్కువ.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి