16, సెప్టెంబర్ 2014, మంగళవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము – 83


రావిపాటి లక్ష్మినారాయణ

రామాయణము-
సీ.      రవిజుండు కపులతోఁ జెవియొగ్గి వినుఁడు నా
ది శిలాక్షరము విరోధీబలమునకు
వెన్నుఁజూపకుడు చూపిన యమాలయమున
కతిథు లయ్యెద రనె; ననఁగ వారు
కాసువీసముగారు క్రవ్యాదులు, చిదిమి
పెట్టమె చిచ్చఱ పిడుగులమయి
రాయి గ్రుద్దెదము వారలతలలనుఁ దన్నె
దమని గంతులిడి రుత్సాహమునను;
గీ.       (ఘనగతిని దక్షిణోత్తరవనధు లలుక
గొనుచుఁ బెనగుభాతినిఁ గడుగొబ్బున నిరు
మొనలు గవిసి చేసెను యుద్ధమునుఁ బదహతు
ల క్షితియును వడఁకన్,) బో రలఘువు నయ్యె. (౯౮)

భారతము-
కం.     ఘనగతిని దక్షిణోత్తర
వనధు లలుక గొనుచుఁ బెనగుభాతినిఁ గడుగొ
బ్బున నిరుమొనలు గవిసి చే
సెను యుద్ధమునుఁ బదహతుల క్షితియును వడఁకన్. (౯౮)

టీక- ఉత్సాహమునను = వీరరసముతో; క్రవ్యాదులు = రాక్షసులు; గొబ్బున = త్వరగా; మొనలు = సైన్యములు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి