27, సెప్టెంబర్ 2014, శనివారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 94


రావిపాటి లక్ష్మినారాయణ

రామాయణము-
ఉ.        ఆరసి తండ్రినిన్ (శపథ మాపృథువీరుఁడు సల్పె సింధు)గం
భీరుని భూమిజా(విభుని భీమబలాఢ్యుని బిద్దఁజేయఁ) దా
ఘోరుఁడు భాజిత(ద్యుమణి గ్రుంకక యుగ్రతనొప్ప, దూఱ)రే
వైరినిఁ దా శర(స్ఫురితవహ్నిని జంపనిచో నటంచు)నున్. (౧౦౯)
భారతము-
గీ.         శపథ మాపృథువీరుఁడు సల్పె సింధు
విభుని భీమబలాఢ్యుని బిద్దఁజేయ
ద్యుమణి గ్రుంకక యుగ్రతనొప్ప, దూఱ
స్ఫురితవహ్నిని జంపనిచో నటంచు. (౧౦౯)
టీక- (రా) సింధు = సముద్రపు; భూమిజావిభుని = సీతమగనిన్; బిద్దఁజేయన్ = చంపుటకు; భా = కాంతివలన; జిత = గెలువబడిన; ద్యుమణి = సూర్యుఁడుగలవాఁడు; క్రుంకక = చావక; దూఱరే = తిట్టరా; (భా) సింధువిభుని = సైంధవుని; దూఱన్ = చొచ్చుటకు; పృథు = గొప్ప.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి