22, సెప్టెంబర్ 2014, సోమవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము – 89రావిపాటి లక్ష్మినారాయణ

సీ.         తనయున్కి గననీక తమములఁ గప్పి రా
క్షసుఁ డట్లు మించ, నగ్రజుని శత్రు
(భీష్ముకడకు నేగెఁ బ్రీతి యుధిష్ఠురుం)
డగు లక్ష్మణుఁ, డతని కాజితరిపుఁ
(డధికభక్తి నెఱఁగె, నడిగె దాను) విరోధి
పురమును బ్రహ్మాస్త్రము వలనను ద
హింప నాజ్ఞ నిడ, వాఁ డెందు నున్ననుఁ జెల్లు
నటులైన ననె, రాముఁ డంటివి కడు
తే.        సరిగ (జయము నొందుగతి, నిజమ, రణపు వె
రవు) సునీతి బాహ్య మొక యరాతికొఱకుఁ
గూల్ప సర్వస్వ, మిత్తెఱఁగు వల దెందు
ననుచు (న్యాయబుద్ధిఁ బలుక నతఁడు సనియె.) (౧౦౪)

భారతము-
ఆ.        భీష్ముకడకు నేగెఁ బ్రీతి యుధిష్ఠురుం
డధికభక్తి నెఱఁగె, నడిగె దాను
జయము నొందుగతి, నిజమ, రణపు వెరవు
న్యాయబుద్ధిఁ బలుక నతఁడు సనియె. (౧౦౪)

టీక- యుధిష్థిరుండు = (రా) యుద్ధమున స్థిరమగువాఁడు; ఎఱఁగె = నమస్కరించె; (రా) నిజమ; రణపువెరవు = యుద్ధమార్గము; (భా) నిజ = తనయొక్క; మరణపువెరపు = చావునకు దారి; తమము = చీకటి.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి