21, సెప్టెంబర్ 2014, ఆదివారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము – 88


రావిపాటి లక్ష్మినారాయణ

రామాయణము-
చం.   బిరుదగు నింద్రజిద్(బలుఁడు భీష్ముఁడు వైరుల వాసిరీతి)గా
మురువగునట్టి నా(గశరముల్ నిగుడించుచు గాసిపెట్టి) సం
గరమున వేడ్కతో (మురియఁగా, హరిచక్రము పూనె, జిష్ణు)జి
ద్వరకృతి దోల నా(కతనఁ దా మరలెన్ వృథగాగ పూన్కి)యున్. (౧౦౩)

భారతము-
గీ.      బలుఁడు భీష్ముఁడు వైరుల వాసిరీతి
గశరముల్ నిగుడించుచు గాసిపెట్టి
మురియఁగా హరిచక్రము పూనె, జిష్ణు
కతనఁ దా మరలెన్ వృథగాగ పూన్కి. (౧౦౪)

టీక- భీష్ముఁడు = (రా) ఘోరుఁడు; నాగశరముల్ = పాము బాణములను; హరిచక్రము = క్రోతులగుంపు; జిష్ణుజిత్ = ఇంద్రజిత్తు; (భా) హరి = కృష్ణుఁడు; చక్రము = సుదర్శనచక్రమును; మురువు = అందము; గాసి = బాధ; కతన = కారణమున.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి