3, జులై 2014, గురువారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 18


నిరోష్ఠ్యము
రామాయణము-
గీ.      (జతఁ గనని దిట్ట లా లలి తఱి నెఱిసరి
హాళి దాని దాటిరి; లలి నాయతధృతి
రహినిఁ జనిరి సంతతసాశరధరణి కధి
కతతతలి కచటన్) జాల ధృతి నెలసిరి. (౩౩)

భారతము-
కం.    జతఁ గనని దిట్ట లా లలి
తతి నెఱిసరిహాళి దాని దాటిరి; లలి నా
యతధృతి రహినిఁ జనిరి సం
తతసాశరధరణి కధికతతతలి కచటన్. (౩౩)

టీక- ఆ లలితతిన్ = ఆ సొగసైన సమయమందు; నెఱిసరిహాళి = ఎక్కువ యుక్తముగాను ప్రీతితోడ; లలిన్ = వికాసముగా; నాయతధృతిన్ = ఎక్కువ ధైర్యముతో; రహిని = రంజనముగా; సాశరధరణికి = రాక్షసులతో గూడిన భూమికి; ధృతినెలసిరి = (రా) ప్రీతినందిరి; దాని = (రా) తాటక, (భా) లక్కయిల్లు; అధికతతతలికి = ఎక్కువ విశాలమగు చోటు.

రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి