13, జులై 2014, ఆదివారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 28

రామాయణము-
చం.    జనకుఁడు సాధుఁడున్ (నుడివె క్ష్మాపజులార వినుండు చోఱ) డా
లునహితువిల్లు బెం(గుఱిని లోఁగొని; బీరము గూడ, దాని)ఫు
ల్లనలిననేత్రకై (నయనలక్ష్యము వేడుక నాటఁ గొట్టు)చుం
దనరుచు నెక్కిడున్ (మెఱసి, తద్బలుడుం గొను మించుబోఁడి)నిన్. (౪౩)

భారతము-
గీ.      నుడివె క్ష్మాపజులార వినుండు చోఱ
గుఱిని లోఁగొని; బీరము గూడ, దాని
నయనలక్ష్యము వేడుక నాటఁ గొట్టు
మెఱసి, తద్బలుడుం గొను మించుబోఁడి. (౪౩)

టీక- (రా) చోఱడాలు = మీనకేతనుఁడగు మన్మథునియొక్క అహితు- శత్రుఁడగు శివుని; లక్ష్యము = గుఱి; వేడుకనాటఁగొట్టుచున్ = (రా) సంతోషమును నాటు రీతినిఁ గొట్టుచు, (భా) వేడుకనాట = సంతసము నాటగా, దాని నయన లక్ష్యము = చేపక న్నను గుఱిని కొట్టు; మించుబోడి = మెఱపువంటి శరీరము కలది.

రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి