26, జులై 2014, శనివారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 36

పుష్పమాలికాబంధము

                             వే                 ము            ము          మా
జ    గా  వె     జా  న      న  దా  న  ఱి   క్రా  ల్మ      వై  చె  ను   ఖ్యా
     మీ          ద్బి           యా               దా              ల్ల           గా


                   ధృ              నా                        రి             పూ
తి     హిన్  న  తి   య  ఱ్ఱు     తో  న     తం బొ     దా  వు     నున్
   మన్             న్బ              నా           వీ             ల్వు           మా

రామాయణము-
చం.    జఱజఱ మీఱఁగా (వెస లసద్బిసజానన వేనయానఁ) దా
నఱిముఱిఁ దాఱి క్రాల్ (మనము నల్లన వైచెను మానుగాను) ఖ్యా
తి రసరమన్ రహిన్ (నతిధృతిన్ బతియఱ్ఱున నాన నాన)తో
నరవరవీరతం (బొనరి నల్వునఁ దావుల పూలమాల)నున్. (౫౧)

భారతము-
గీ.       వెస లసద్బిసజానన వేనయాన
మనము నల్లన వైచెను మానుగాను
నతిధృతిన్ బతి యఱ్ఱున నాన నాన
బొనరి నల్వునఁ దావుల పూలమాల. (౫౧)

టీక- (రెంటికి) నయాన = నయముతో; పతియఱ్ఱున = భర్తకంఠసీమను; ఆనన్ = తగులునట్లు; (రా) నతిన్ = మ్రొక్కుతో (భక్తిభావముతో); ధృతిన్ = సంతోషముతో; (భా) అతిధృతిన్ = ఎక్కువ సంతోషముతో; నరవరవీరతన్ = (రా) రామునియొక్క యుత్సాహముచే; వెస = వేగముగా; అఱిముఱి = సంభ్రమముతో; తాఱి = అడగి; మానుగాను = అందముగ; రహి = ప్రీతి; తావుల = వాసనలుగల.

రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ

1 కామెంట్‌: