14, జులై 2014, సోమవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 29

రామాయణము-
చం.    అన (విని, పోరి, కొందరు వరావనినాథజు లోడి, సిగ్గు పైఁ
గొనఁ జని రం)తటన్ విడచి; కొందఱు గుందిరి కొందలాన, బల్
ఘన(తనుఁ గొందఱాసనములన్ ఘనభాతిని నుండి రంత గ్ర
మ్ము నళుకునన్;) రొదం గనక పోయిరి కొందఱు బుద్ధిమంతులను. (౪౪)

భారతము-
కం.    విని, పోరి కొందఱు వరా
వనినాథజు లోడి, సిగ్గు పైఁగొనఁ, జని రం
తనుఁ గొంద ఱాసనములన్
ఘనభాతిని నుండి రంత గ్రమ్ము నళుకునన్. (౪౪)

టీక- కొందలము = దుఃఖము; అళుకు = భయము; ఘనభాతి = గొప్పరీతి.

రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి