16, జులై 2014, బుధవారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 31

రామాయణము-
చం.    ఎనయు చభావమున్ (వనిత నెందు ననర్థము వచ్చు నంచుఁ) బొం
దిన సువిరక్తిచే (ధృతినిఁ దృప్తినిఁ గొందఱు దెచ్చికొంచుఁ) బా
యని గరిమంబులం (దలచి రప్పుడు, నక్కయు ద్రాక్షపండు) లూ
నిన తమిఁ గోరి లీ(లఁ గొననేరక యాత్మఁ దలంచు రీతి)గన్. (౪౬)
         
భారతము-
గీ.       వనిత నెందు ననర్థము వచ్చు నంచు
ధృతినిఁ దృప్తినిఁ గొందఱు దెచ్చికొంచుఁ
దలచి రప్పుడు, నక్కయు ద్రాక్షపండు
లఁ గొననేరక యాత్మఁ దలంచు రీతి. (౪౬)

టీక- గరిమము = గొప్పతనము.

రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి